Open menu

Boelaars & Lambert

Sinds 1917 innovatief in logistieke verzekeringen
Vragen? Bel 010 – 44 33 400

De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) dekt schade die aan personen of zaken is toegebracht, mits dit binnen de verzekerde hoedanigheid van het bedrijf gebeurt waarvoor het bedrijf aansprakelijk is. Dat kan schade zijn die door een in het bedrijf werkzame persoon aan derden wordt toegebracht, door geleverde producten of diensten ontstaan, maar ook schade die werknemers elkaar onderling toebrengen en schade van werknemers opgelopen tijdens het werk; de zogenoemde werkgeversaansprakelijheid.

Verzekerd bedrag
Het verzekerd bedrag per aanspraak is meestal € 2.500.000,- of hoger. Veelal geldt een maximum van tweemaal het bedrag per verzekeringsjaar.

Dekking milieuschade
De verzekering biedt ook dekking voor de aansprakelijkheid voor schade door het plotseling vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen. Deze milieuschadedekking geldt niet voor schade op de verzekerde locatie zelf (het bedrijfsterrein). Geleidelijk ontstane milieuschade, zoals het jarenlang lekken van tanks of containers, is niet gedekt. Hiervoor dient een milieuschadeverzekering.
Vereist is dat er schade is aan personen of zaken. Belangrijke uitsluitingen betreffen de zogenoemde opzichtclausule voor schade aan goederen die het bedrijf onder zich heeft (gebruikt, vervoert, bewaart, leent, huurt, bewerkt) en de schade door voertuigen, vaartuigen of luchtvaartuigen.

Premie
De premie is afhankelijk van het soort en de omvang van het bedrijf. De premie wordt berekend over de omzet en/of het jaarloon, waarbij aan het einde van het verzekeringsjaar een naverrekening plaatsvindt aan de hand van de door de verzekeringnemer te verstrekken opgave.
De AVB kent een verplicht eigen risico. Een hoger eigen risico leidt tot premiekorting.

Bijzonderheden
Vanaf 1996 worden door verzekeraars vrijwel alleen nog polissen gesloten, met een beperkte risicoperiode (“claimsmade”). Alleen aanspraken tijdens de geldigheidsduur tegen de verzekerde ingesteld en aan de verzekeraars bekend gemaakt kunnen worden geclaimd. Bovendien mag de aanleiding voor deze  aanspraken (het handelen of nalaten van de verzekerde) niet voor de ingangsdatum van de verzekering hebben plaatsgevonden.

In de meeste gevallen wordt onder voorwaarden wel rekening wordt gehouden met het inlooprisico voor een afgebakende periode die ligt voor de ingangsdatum van de verzekering.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering biedt dekking tegen het aansprakelijkheidsrisico in het kader van de beroepsuitoefening. Denk aan een claim door schade die is toegebracht aan goederen van derden door een fout van een medewerker. In tegenstelling tot de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) beperkt de beroepsaansprakelijkheidsverzekering de dekking tot aansprakelijkheid voor de zogenaamde zuivere vermogensschade, dat wil zeggen schade zonder dat er sprake is van schade aan personen of zaken. Voor dit laatste - zeer wezenlijke - risico blijft het noodzakelijk een AVB te sluiten.

Omdat het aansprakelijkheidsrisico niet voor iedere beroepsgroep gelijk is, zijn er verschillende beroepsaansprakelijkheidspolissen ontwikkeld, toegespitst op het specifieke risico van een bepaald beroep. De dekking sluit aan op de algemene voorwaarden die elke georganiseerde beroepsgroep voor haar leden heeft opgesteld. Sommige beroepsgroepen kennen een verzekeringsplicht met een bepaald minimaal verzekerd bedrag.

De beroepsaansprakelijkheidspolis biedt dekking tegen schade uit beroepsfouten, mits deze binnen de verzekerde hoedanigheid worden gemaakt. Zo zal een makelaar die als bouwkundige gaat optreden, nul op het rekest krijgen als uit de bouwkundige advisering schade voortvloeit. Hij handelt daarmee namelijk niet meer binnen de grenzen van het makelaarsberoep. 

Premie
De premie is afhankelijk van de aard van het beroep en de omvang van het bedrijf/de omzet. Omdat sommige beroepsgroepen eisen stellen aan de hoogte van het verzekerde bedrag, gelden er veelal minimumpremies. 

Bijzonderheden
Voor enkele beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen gelden speciale samenwerkingsverbanden, zoals de BAVAM-pool (BAVAM staat voor Beroeps Aansprakelijkheidsverzekering Voor Assurantietussenpersonen en Makelaars). Dit gebeurt enerzijds om de know-how te bundelen en anderzijds om onafhankelijk te blijven van de vaste relatie tussen een verzekeraar en de met hem samenwerkende tussenpersoon/makelaar.

Directeuren en bestuurders worden steeds sneller persoonlijk aansprakelijk gesteld. Dit komt door een toenemende claimsbewustwording in de maatschappij en de strakkere regelgeving.

Het gaat bij deze persoonlijk aansprakelijkheid overigens niet alleen om directeuren of bestuurders maar om alle functionarissen binnen het bedrijf die belast zijn met het besturen van de vennootschap. Dit kunnen dus ook andere leidinggevenden zijn.

Bedrijven ‘vergeten’ hun directeuren/bestuurders te verzekeren

Bij de meeste bedrijven is de persoonlijke aansprakelijkheid van de directeur of bestuurder niet verzekerd. Soms wordt er ten onrechte van uitgegaan dat deze aansprakelijkheid is gedekt op basis van de aansprakelijkheidsverzekering voor het bedrijf. Deze verzekering biedt echter alleen dekking voor door derden geleden personen en/of zaakschade. Ook onder een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is deze aansprakelijkheid niet gedekt.

De persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering voor directeuren en bestuurders dekt juist specifiek het financieel nadeel dat anderen (ook de vennootschap) menen te lijden als gevolg van ‘onzorgvuldig’ bestuur van de betrokkenen.

Waarvoor persoonlijk aansprakelijk?
Er zijn situaties waarin een directeur, bestuurder of andere leidinggevende aansprakelijk kan worden gesteld waarbij het privé vermogen van de betrokkene in het geding is. Hierbij zijn de volgende categorieën te onderscheiden:

I. Aansprakelijkheid ten opzichte van derden

I.1. In gebreke blijven/onrechtmatige daad
Onder omstandigheden kan een directeur/bestuurder zowel voor handelen of nalaten, waardoor een ander meent schade te hebben geleden, aansprakelijk worden gesteld. Dit is zeker het geval indien de bestuurder of directeur een persoonlijk verwijt kan worden gemaakt.

I.2 Onjuiste financiële informatie
Een vennootschap komt regelmatig met financiële informatie naar buiten, zoals jaarrekeningen, kwartaal- en halfjaarcijfers. Indien deze cijfers onjuist zijn kan de directeur/bestuurder hiervoor onder omstandigheden aansprakelijk worden gesteld.

I.3 Premies werknemersverzekering, vennootschapsbelasting en omzetbelasting
Bij onbehoorlijk bestuur kan ook de directeur/bestuurder aangesproken worden voor de door de vennootschap verschuldigde belastingen. Gerealiseerd dient te worden dat er steeds sneller sprake is van ‘onbehoorlijk bestuur’.

II. Interne aansprakelijkheid

II.1.  ‘Algemene’ interne aansprakelijkheid
Steeds vaker worden directeuren en bestuurders aansprakelijk gesteld door de vennootschap waarvoor ze werken. Indien de vennootschap kan bewijzen dat de bestuurder zich schuldig heeft gemaakt aan wanprestatie dan moet de directeur/bestuurder de hierdoor veroorzaakte schade vergoeden.

II.2.  ‘Specifieke’ interne aansprakelijkheid
Tenslotte kan de directeur/bestuurder nog aansprakelijk worden gesteld op basis van een aantal specifieke vennootschapsrechtelijke bepalingen.

De verzekering tegen milieuschade is sinds enige tijd een directe verzekering (objectverzekering) en daarmee niet langer gebaseerd op aansprakelijkheid van de verzekerde onderneming. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven dekt nog wel de schade door het plotseling en onverwacht vrijkomen van milieugevaarlijke stoffen.

De specifieke milieuschadeverzekering dekt als aanvulling daarop de milieuschade die geleidelijk ontstaat vanaf de verzekerde locatie, terwijl ook de milieuschade op de locatie zelf kan worden verzekerd. De milieuschade op een locatie elders waar uw bedrijf werkzaamheden verricht kan eveneens verzekerd worden op een milieuschadeverzekering in de vorm van een “bij-derden-polis”.

Oorzaak, ontstaan en melding van de milieuschade moeten binnen de verzekeringsduur vallen. De claim moet door de verzekeraar zijn ontvangen tijdens de verzekeringsduur. Er bestaat de mogelijkheid een termijn van één jaar bij te verzekeren. Binnen deze termijn heeft de verzekerde dekking voor door de verzekeraar ontvangen claims, die dan betrekking hebben op schades ontstaan tijdens de contractduur van de verzekering. Uitgesloten zijn milieuschades die het gevolg zijn van het bewust negeren van milieuwetten en -vergunningen.

Premie
De acceptatie- en premieberekeningsprocedures zijn geënt op de sector waarbinnen de kandidaat-verzekeringnemer zijn bedrijf uitoefent (agrarische sector; MKB; industriële sector; of gemeente/semi-overheid).

Bijzonderheden
Het risico van milieuschade is voor verzekeraars alleen te beoordelen na inspectie van uw bedrijf. Acceptatie van dit risico is mede onderhevig aan te stellen eisen van preventieve aard. Het aanbod van de gedifferentieerde mogelijkheden wordt mede bepaald door het risicoprofiel.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Talitha Amants via 010 - 44 33 400 of via het contactformulier.