Open menu

Boelaars & Lambert

Sinds 1917 innovatief in logistieke verzekeringen
Vragen? Bel 010 – 44 33 400

Technisch

Bij de uitvoering van een bouwwerk of het monteren van machines/installaties lopen de hierbij betrokken partijen grote financiële risico's als gevolg van een materiële schade aan of door het werk. Er zijn legio voorbeelden van schadeoorzaken te noemen zoals brand, ontploffing, grondverzakking, storm en allerlei andere weersinvloeden, instortingen, trillingen door heiwerk, wateronttrekking door bemaling, montagefouten, ontwerpfouten enzovoort.

De gevolgen van deze risico's zijn vaak moeilijk te overzien en alle bij de bouw betrokken partijen hebben daarom behoefte aan een verzekering die hun belangen in de realisatie van een project of bouwwerk zo goed mogelijk kan beschermen, waarbij het te realiseren project centraal staat en alle bij de bouw betrokken partijen verzekerden onder de polis zijn.

Wij vertellen u hier graag meer over in een persoonlijk gesprek.

De computerverzekering dekt risico's die samenhangen met het bedrijfsmatig gebruik van computers, variërend van dekking voor materiële beschadiging van de apparatuur tot schade door virussen of computerkrakers.

De verzekering verleent dekking vanaf het moment dat de apparatuur (inclusief andere elektronische (rand)apparatuur en programmatuur) in bedrijf is of bedrijfsklaar staat opgesteld, maar ook tijdens demontage/montage, reiniging, inspectie, reparatie, revisie of verplaatsing. Schade aan externe informatiedragers (diskettes, tapestreamers en dergelijke) moet veelal apart worden meeverzekerd of is standaard gekoppeld aan een gemaximeerd bedrag. Uitgesloten is schade door catastrofeachtige gebeurtenissen (zoals oorlog en dergelijke), slijtage en schade door normaal gebruik.

Aanvullende dekking
De ruime basisdekking van de computerverzekering kan worden uitgebreid met aanvullende dekkingen voor bedrijfsschade (financiële schade als gevolg van de materiële schade aan de computers), extra kosten door het tijdelijk overschakelen op vervangende apparatuur, of het repareren van schade aan bestanden (dekking voor reconstructiekosten; tot een bepaald maximum).
De schadeafwikkeling geschiedt op basis van reparatiekosten of (bij totaalverlies) op basis van de nieuwwaarde of dagwaarde (afhankelijk van de ouderdom).

Premie
De premie wordt meestal na inspectie en beoordeling van het onderhoudscontract vastgesteld, en bedraagt een bepaald bedrag per € 1.000,- verzekerde waarde. Er geldt veelal een minimumpremie.
De premie wordt berekend over de nieuwwaarde van de apparatuur.

Bijzonderheden
De elektronicapolis van Boelaars & Lambert biedt ook dekking voor de brandrisico's die van oudsher op de brandverzekering zijn gedekt. Met deze dekkingsoverlapping moet bij het vaststellen van het verzekerd bedrag op zowel de computer- als de brandverzekering rekening worden gehouden.

Door een steeds uitbreidende industrialisatie worden bedrijven meer en meer afhankelijk voor hun bedrijfsvoering van het machinepark. Een inventaris/bedrijfsuitrustingverzekering kan uw machines verzekeren tegen risico's als brand, blikseminslag, storm, waterschade.

Voldoende is dit meestal niet; wat te denken van bedieningsfouten, materiaal- en constructiefouten, het falen van meet-/regel- of veiligheidsinstallaties, kortsluiting en dergelijke die forse beschadigingen kunnen veroorzaken. Dergelijke schadeoorzaken zijn niet verzekerd op een inventarisverzekering.

Naast de materiële beschadiging is de gevolgschade (bedrijfsschade) vaak een veelvoud daarvan.
Ook hier geldt dat een inventaris-/bedrijfsschadeverzekering geen uitkomst biedt; immers de bedrijfsschade is het gevolg van een niet gedekte materiële schadeoorzaak.

Specifiek voor dergelijke risico's is een zogenaamde machinebreukverzekering ontwikkeld die is afgestemd op de risico's die een gangbare bedrijfsvoering met productiemachines met zich meebrengen.

Te verzekeren risico's
Een machinebreukverzekering dekt normaliter plotseling en onvoorzien optredende materiële beschadigingen aan machines, ongeacht of dit is veroorzaakt door gebreken in het materiaal en in de constructie als door van buiten komende onheilen, echter uitgezonderd risico's die op een inventarisverzekering zijn gedekt zoals brand, ontploffing, blikseminslag, diefstal en zogenaamde "koude" vliegtuigschade.

Daarnaast zijn uitgesloten verwisselbare gereedschappen, snaren, riemen, kettingen en onderdelen waarvan het herstellen of vervangen tot het normale onderhoud behoort (bijvoorbeeld oliefilters).

Overigens bieden sommige polissen voor een of meerdere van deze risico's onder voorwaarden wel dekking.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Yvonne Harms via 010 - 44 33 400 of via het contactformulier.